prizma_header
Promap_naslov

"Jedino na šta sigurno možete da utièete su troškovi. Iznenadiæete se koliku uštedu možete napraviti u voznom i/ili mašinskom parku."

=> Tehnièke i opšte karakteristike svih softverskih paketa

ProMAP je softverska aplikacija namenjena upravljanju i kontroli voznog, mašinskog ili kombinovanog voznog parka. Sama problematika kontrole i sagledavanja realnih troškova nastalih tokom eksploatacije vozila i mašina je dobro poznata u poslovnim okvirima, te ne treba naglašavati da veliki deo troškova nastaje upravo u ovom sektoru.

S obzirom da su promene svakodnevne i dinamièke, izuzetno je teško "ruèno" voditi samo  evidenciju a kamo li izvršiti kvalitetnu analizu troškova energenata, delova, servisiranja i to na bazi svakog pojedinaènog vozila ili mašine, odnosno vozaèa/rukovaoca.

Na žalost, baš iz razloga visoke dinamiènosti i promenljivih parametara, èeste su i zloupotrebe korisnika vozila i mašina, pa se tako dešava da vozilo troši mnogo više (ili manje) goriva nego što je propisano, da se gume menjaju preèesto, da antifriz enormno curi, da se odreðeni delovi èesto menjaju i td.

Upravo je uloga ProMAP-a da brzo, taèno i kvalitetno izvrši analizu troškova na nekoliko razlièitih naèina, ukaže na "iskakanja" iz normalnih vrednosti i omoguæi menadžeru da na realan naèin sagleda nastanak i dinamiku troškova kako bi pravovremenim odlukama uticao na njihovo smanjenje. Svi izveštaji se rade na bazi unakrsnih tabela, tako da se selekcijom odreðenih parametara definišu zahtevi tipa: period, vrste energenta, vozaèa-rukovaoca, mesta troška i sl. i za trenutak se formira izveštaj na bazi pomenutih zahteva.

Naravno, pored osnovne namene - kontrole, ProMAP poseduje module za evidenciju vozila i mašina sa svim pripadajuæim statiènim parametrima kao i evidenciju promena tokom eksploatacije (rukovaoc, mesto upotrebe, stanje, oprema i td.). Takoðe, vodi se evidencija o vremenu isteka registracije upozorenjem o danu isteka za svako vozilo pojedinaèno, moguænost pripreme dokumentacije i sl. Ovo upravo znaèi, da se pored svakodnevnih troškova, vodi evidencija i o periodiènim troškovima, koji se posebno evidentiraju i analiziraju, kako bi se procenila ekonomska isplativost i rentabilnost upotrebe.

Važno je pomenuti, generalno, za sve aplikacije serije "Pro", da su potpuno otvorene za posebne zahteve korisnika, tako da je moguæe u veoma kratkom roku "dograditi" procedure koje su potrebne svakom pojedinaènom korisniku. Negde na poèetku smo naglasili da je svaki naš partner, posebna "prièa" i da se trudimo da svaku pojedinaènu aplikaciju maksimalno prilagodimo potrebama korisnika.

MODULI PAKETA ProMAP:

Pored navedenih modula koji mogu da se znaèajno razlikuju od korisnika do korisnika (graðevinske firme, transportna preduzeæa, budžetski korisnici (inspekcijske službe, Ministarstva ...) i td.) u delu statistike i izveštaja takoðe postoji i veliki broj razlièitih izveštaja za razlièite namene i potrebe. U sledeæem poglavlju prikazano je nekoliko tipiènih, skoro univerzalnih, izveštaja. Sa svakim novim korisnikom dopunjuje se lista izveštaja, što konaèno popravlja kvalitet programa, a mi tako ispunjavamo sopstvene ciljeve da svaku pojedinaènu kopiju aplikacije do maksimuma prilagodimo konkretnom korisniku.

STATISTIKA I IZVEŠTAJI

GALERIJA SLIKA (SCREENSHOTS)