prizma_header
ProPIS

"U vremenu digitalizacije, obrada, čuvanje i arhiviranje podataka je od primarnog značaja. ProPIS je upravo aplikacija za savršenu obradu, čuvanje, pregled i arhiviranje dokumenata u svim institucijama i pravnim licima koja se bave protokom dokumenata (pisarnice, šalteri, kompanije obavezne po Zakonu)."

=> Tehničke i opšte karakteristike svih softverskih paketa

ProPIS je najnoviji softverski paket iz serije PRO. Razvijen na najsavremenijim alatima za Windows platforme, pruža sav komfor i udobnost Windows aplikacija. Takođe, koristi sve servise operativnih sistema, kao i mogućnosti udaljenih komunikacija i interneta.

Posebno važno kod ovog tipa aplikacija koje se bave obradom fizičke dokumentacije je sigurna i laka komunikacija sa perifenim uređajima, skenerima i štampačima, na način da se unos, obrada i manipulacija dokumentima vrši na jasan, intuitivan, pouzdan i udoban način. Svi moduli aplikacije su izuzetno "user friendly" orijentisani tako da korisnici veoma lako usvajaju koncept "Pro" softvera.

  • Nomenklature su skup osnovnih informacija koje su uređene na način da se lako unose i menjaju, odnosno koriste gde je potrebno na način ponuđenih izbora, što garantuje rad bez grešaka i bez nepotrebnih ponovljenih unosa.
  • Unos novih dokumenata je jedna od osnovnih operacija koja počinje izborom iz nomenklatura (putem padajući lista ) i unosom neophodnih podataka za svaki prerdmet ponaosob. Označavanje predmeta je automatsko, na osnovu unesenih elemenata čime se postiže jednoznačnost i kvalitetno šifriranje po svim standardima poslovanja pisarnica. U samom postupku unosa uključena je masa dodatnih operacija koje kompletiraju predmet, kao i postupci rezervacije, dopune i sl.
  • Pretraživanje i pregled predmeta je jedan od najvažnijih modula aplikacije koji omogućava pretragu predmeta po velikom broju kriterijuma, što omogućava da se na veoma lak i jednostavan način izbor svede upravo na predmete koje u datom trenutku želimo da vidimo, pregledamo, izmenimo ili štampamo. Lista izabranih predmeta može da se dopunjuje novim pretragama, da se iz nje izbace nepotrebni i da se sa čitavom listom ili pojedinačnim predmetima vrše sve potrebne operacije.
  • Skeniranje fizičkih dokumenata je suštinski važno za obradu predmeta pisarnice, tako da je ovom modulu posvećena posebna pažnja. moguće je radiiti sa svim TWAIN i WIA kompatabilnim skenerima, što praktično znači sa svim iole savremenim uređajima za skeniranje, sa dvostranim skeniranjem, grupnim skeniranjem više dokumenata sa automatskom konverzijom u popularni PDF dokument koji se snima i skladišti u bazu podataka. Svaki skenirani dokument ima "preview" opciju i štampanje. Naravno, postoji mogućnost direktnog učitavanja već postojećih PDF dokumenata.
  • Izveštavanje je takođe važan segment aplikacije, koji omogućava uvid u rad pisara i drugih operatera (npr. inspektora) klasifikovanih u nekoliko različitih načina i po različitim kriterijumima izveštavanja (po pisaru, operateru, periodu, službi, vrsti predmeta i još dosta toga ...
  • Pošta i dostava dokumenata je skup modula koji omogućavaju slanje fizičke pošte korisnicima preko poštanskih službi ili direktnim uručenjem, o čemu se vodi posebna evidencija. Takođe, moguće je poštu dostavljati e-mail-om, zajedno sa skeniranim prilozima u PDF formatu.
  • Servisi (menu 1) Servisi (menu 2) Servisi (menu 3) su skup operacija za servisiranje aplikacije, kao na primer kreiranje rezervnih kopija, izmena lozinki pisara i operatera, grupna manipulacija bazom podataka, upravljanje nomenklaturama, podešavanje parametara i td.
  • Jezička podrška podrazumeva da aplikacija može da radi na srpskom jeziku, kako na ćiriličnom tako i na latiničnom pismu što zadovoljava standarde poslovanja državnih i drugih institucija u Republici Srbiji.
  • Štampa dokumenata se uvek vrši sa mogućnošću "šta vidiš to štampaš", kao i direktne štampe. koriste se svi uređaji za štampu koje podržava operativni sistem Windows.
  • WEB aplikacija je specijalno razvijena za potrebe udaljenog uvida u dokumenta pisarnice kroz LAN (lokalnu) ili WAN mrežu (internet). Svi službenici koji rade na terenu, mogu u svakom trenutku da pregledaju svoje predmete, preuzmu ih lokalno, štampaju i pregledaju. Uz određena prava pristupa, moguće je videti pojedinačna dokumenta jednog službenika, ćitave službe ili institucije.

GALERIJA SLIKA (SCREENSHOTS)